Boşanma Davası Devam Ederken Çocuğun Yurtdışına İzinsiz Çıkarılması

ucak

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/9882 K. 2016/10851 T. 2.6.2016

• VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

( Yurtdışında Yaşayan Davacı Babanın Boşanma Davası Devam Ederken Çocuğu İzinsiz Olarak Yanına Alıp Yurtdışına Götürdüğü/Mahkeme İlamına Rağmen Baba Tarafından Anneye Teslim Edilmediği – Yaşı İtibariyle Anne Bakım ve Şefkatine Yoğun Bir Şekilde İhtiyacının Bulunduğu Bir Dönemden İtibaren ve Halen Çocukla Annesi Arasındaki Bağın Fiilen Koparıldığı/Davalı Annenin Velayet Görevini Yerine Getirmekte İhmalinin Bulunduğu Kanıtlanamadığından Davanın Reddedileceği )

YURTDIŞINDA YAŞAYAN DAVACI BABANIN BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ÇOCUĞU İZİNSİZ OLARAK YANINA ALMASI

( Mahkeme İlamına Rağmen Baba Tarafından Anneye Teslim Edilmediği – Yaşı İtibariyle Anne Bakım ve Şefkatine Yoğun Bir Şekilde İhtiyacının Bulunduğu Bir Dönemden İtibaren ve Halen Çocukla Annesi Arasındaki Bağın Fiilen Koparıldığı/Davalı Annenin Velayet Görevini Yerine Getirmekte İhmalinin Bulunduğu Kanıtlanamadığından Velayetin Değiştirilmesi Davasının Reddedilmesi Gerektiği )

ÇOCUK İLE ANNE ARASINDAKİ BAĞIN FİİLEN KOPARILMASI

( Yurtdışında Yaşayan Davacı Baba Boşanma Davası Devam Ederken Çocuğu İzinsiz Olarak Yanına Alıp Yurtdışına Götürdüğü – Mahkeme İlamına Rağmen Baba Tarafından Anneye Teslim Edilmediği/Davalı Annenin Velayet Görevini Yerine Getirmekte İhmalinin Bulunduğu Kanıtlanamadığından Velayetin Değiştirilmesi Davasının Reddedileceği )

4721/m.

ÖZET : Taraflar boşanmışlar, müşterek çocuğun velayeti davalı anneye verilmiştir.

Yurtdışında yaşayan davacı baba boşanma davası devam ederken çocuğu izinsiz olarak yanına alıp, yurtdışına götürmüş, davalının şikayeti üzerine baba hakkında çocuk kaçırma ve alıkoyma suçundan dava açılmıştır. Çocuk belirtilen tarihten bu yana baba yanında olup, mahkeme ilamına rağmen baba tarafından anneye teslim edilmemiş, yaşı itibariyle anne bakım ve şefkatine yoğun bir şekilde ihtiyacının bulunduğu bir dönemden itibaren ve halen çocukla annesi arasındaki bağ fiilen koparılmıştır. Buna karşın davalı annenin velayet görevini yerine getirmekte ihmalinin bulunduğu kanıtlanamamıştır. Davanın reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Taraflar 3.7.2012 tarihinde kesinleşen ilamla boşanmışlar, 6.6.2010 doğumlu çocuğun velayeti davalı anneye verilmiştir. Yurtdışında yaşayan davacı baba 16.9.2011 tarihinde boşanma davası devam ederken çocuğu izinsiz olarak yanına alıp, yurtdışına götürmüş, davalının şikayeti üzerine baba hakkında çocuk kaçırma ve alıkoyma suçundan dava açılmıştır. Çocuk belirtilen tarihten bu yana baba yanında olup, mahkeme ilamına rağmen baba tarafından anneye teslim edilmemiş, yaşı itibariyle anne bakım ve şefkatine yoğun bir şekilde ihtiyacının bulunduğu bir dönemden itibaren ve halen çocukla annesi arasındaki bağ fiilen koparılmıştır. Buna karşın davalı annenin velayet görevini yerine getirmekte ihmalinin bulunduğu kanıtlanamamıştır. Bu durumda, davanın reddi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.06.2016 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum.

Call Now Button0533 483 9313