Boşanma Davasında Eşit Kusurlu Eş Yararına Manevi Tazminata Hükmedilir mi?

eşit kusur

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/18254 K. 2016/11230 T. 7.6.2016

• BOŞANMA

( Taraflar Eşit Kusurlu Olduğu – Eşit Kusurlu Eş Yararına Manevi Tazminat Verilemeyeceği/Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )

MANEVİ TAZMİNAT

( Boşanma – Taraflar Eşit Kusurlu Olduğu – Eşit Kusurlu Eş Yararına Manevi Tazminat Verilemeyeceği/Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Manevi Tazminat Talebinin Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

EŞİT KUSUR

( Davalı-Karşı Davacı Kadının Ev İşi Yapmayıp Kayınvalidesinin Cenazesine Gitmediği ve Davacı-Karşı Davalı Erkeğin İse Eşine “Ne Biçim Kadınsın” Deyip Evden Kovduğu – Eşit Kusurlu Eş Yararına Manevi Tazminat Verilemeyeceği – Eşit Kusurlu Eş Yararına Manevi Tazminat Verilemeyeceği )

4721/m.174/2

ÖZET : Mahkemece, davalı-karşı davacı kadın ağır kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmişse de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı kadının ev işi yapmayıp, kayınvalidesinin cenazesine gitmediği, davacı-karşı davalı erkeğin ise eşine “ne biçim kadınsın” deyip evden kovduğu anlaşılmıştır. Gerçekleşen bu kusurlu davranışlara göre, tarafların birinin kusurunu diğerine baskın kılmak mümkün değildir. Taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat verilemez. Bu nedenle, davacı-karşı davalı erkeğin manevi tazminat talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, karşı davanın kabulü, manevi tazminat miktarı ve tedbir nafakası yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminatlar ve yoksulluk nafakası ile erkek lehine hükmedilen manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin tüm, davalı-karşı davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Mahkemece, davalı-karşı davacı kadın ağır kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmişse de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı kadının ev işi yapmayıp, kayınvalidesinin cenazesine gitmediği, davacı-karşı davalı erkeğin ise eşine “ne biçim kadınsın” deyip evden kovduğu anlaşılmıştır. Gerçekleşen bu kusurlu davranışlara göre, tarafların birinin kusurunu diğerine baskın kılmak mümkün değildir. Taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat ( TMK m. 174/2 ) verilemez. Bu nedenle, davacı-karşı davalı erkeğin manevi tazminat talebinin reddi yerine yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Subhi’ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran Kadriye’ye iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.06.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Call Now Button0533 483 9313