Tanıma ve Tenfiz Davasında Tercümenin Yanlış Yapılması Davayı Olumsuz Etkiler mi?

tercume

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/7537 K. 2016/10985 T. 2.6.2016

• BOŞANMA KARARININ TENFİZİ

( Tercüme Evraklarında Çelişki Bulunduğu Gibi Boşanma Belgesi Olarak Belirtilen Belgenin Tarafların Boşanmalarına Dair Yabancı Mahkeme İlamı Olup Olmadığı Hususunda da Tereddüt Olduğu – Belirtilen Hususlarda Araştırma Yapılarak ve Tercüme Evraklarındaki Çelişki Giderilerek Karar Verileceği )

TERCÜME EVRAKLARINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI

( Tercüme Evraklarında Çelişki Bulunduğu Gibi Boşanma Belgesi Olarak Belirtilen Belgenin Tarafların Boşanmalarına Dair Yabancı Mahkeme İlamı Olup Olmadığı Hususunda da Tereddüt Olduğu – Belirtilen Hususlarda Araştırma Yapılarak ve Tercüme Evraklarındaki Çelişki Giderilerek Karar Verilmesi Gerektiği )

5718/m. 53, 58

ÖZET : Davacı kesinleşen boşanma kararının tenfizine karar verilmesini istemiştir.

Tercüme evraklarında çelişki bulunduğu gibi boşanma belgesi olarak belirtilen belgenin tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme ilamı olup olmadığı hususunda da tereddüt hasıl olmuştur. Belirtilen hususlarda araştırma yapılarak ve tercüme evraklarındaki çelişki de giderilerek karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı Sulh Hukuk Mahkemesi’nin (P) 261/2005 dosya numaralı ve 19.6.2005 tarihinde kesinleşen boşanma kararı ile Aile Mahkemesinin 152-2006 numaralı mutabakatlı kararı ile boşandıklarını belirterek Sulh Hukuk Mahkemesinin; (P) 261/2005 esas 19.6.2005 tarihinde kesinleşen boşanma kararı ve Aile Mahkemesi’nin 152-2006 numaralı kararının tenfizine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilerek tarafların boşanmalarına ilişkin Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 18.5.2005 tarih (P) 261/2005 Sayılı 19.6.2005 kesinleşme tarihli Aile Mahkemesi’nin l52-2006 numaralı mutabakatlı kararı) kararının tenfizine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir

Tanıma ve tenfiz istemine konu davacı tarafından sunulan belgeler incelendiğinde;Tenfizine karar verilen ve yabancı mahkeme ilamı olarak kabul edilen boşanma belgesinde “ 1979 yılı kasım ayının onbirinci günü merasimle yapılan evlilikle ilgili olarak, mahkemenin 2005 yılı mayıs ayının on sekinzinci günü aldığı muvakkat boşanma kararının 2005 yılı haziran ayının ondokuzuncu günü kesinleştiğini onaylarım” şeklinde belirtilmiş, belgede başka bir hususa yer verilmemiştir Aile Mahkemesi’nin mutabakatlı karar dökümünde tarafların boşanmalarına dair bir düzenlemenin de bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dosya içerisinde bulunan tercüme evraklarından tenfizine karar verilen (P) 261/2005 dosya sayılı boşanma belgesinin Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verildiği belirtilirken diğer bir tercüme evrakında bu belgenin Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verildiği belirtilmiştir.

Tercüme evraklarında çelişki bulunduğu gibi boşanma belgesi olarak belirtilen belgenin tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme ilamı olup olmadığı hususunda da tereddüt hasıl olmuştur.O halde belirtilen hususlarda araştırma yapılarak ve tercüme evraklarındaki çelişki de giderilerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre temyize konu diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.06.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Call Now Button0533 483 9313