Tanıma ve Tenfiz Davalarında Yabancı Mahkeme Kararının Fotokopisi Yeterli midir?

karar fotokopisi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/6870 K. 2016/11398 T. 9.6.2016

• BOŞANMAYA DAİR YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI TALEBİ

( Dilekçe Ekinde Yabancı Mahkeme Kararının Aslı veya İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneği Mevcut Olmayıp Onaysız Fotokopisi Bulunduğu – Fotokopi Belge Esas Alınarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği/Davacıya Yabancı Mahkeme İlamının O Ülke Makamlarınca Usulen Onanmış Aslı veya İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneğini İbraz Etmesi İçin Uygun Süre Verileceği )

FOTOKOPİ BELGE ESAS ALINARAK HÜKÜM TESİS EDİLEMEMESİ

( Boşanmaya Dair Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması – Fotokopi Belge Esas Alınarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği/Davacıya Yabancı Mahkeme İlamının O Ülke Makamlarınca Usulen Onanmış Aslı veya İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneğini İbraz Etmesi İçin Uygun Süre Verileceği )

YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ

( Yabancı Mahkeme İlamının O Ülke Makamlarınca Usulen Onanmış Aslı veya İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneği ve Onanmış Tercümesinin Dilekçeye Eklenmesinin Zorunlu Olduğu )

5718/m. 53, 58

ÖZET : Davacı boşanmalarına dair yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verilmesini istemiştir.

Yabancı mahkeme kararının tanınmasına ve tenfızine dair davalarda, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur. Dilekçeye eklenmemişse, dava sırasında bu eksikliğin tamamlanmış olması gerekir. Tanıma ve tenfiz istemine dair dilekçe ekinde, yabancı mahkeme kararının aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği mevcut olmayıp, onaysız fotokopisi bulunmaktadır. İlamı veren yargı organının onayını taşımayan fotokopi belge esas alınarak hüküm tesis edilemez. Davacıya, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğini ibraz etmesi için uygun süre verilmelidir. Fotokopi esas alınarak hüküm kurulması doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı boşanmalarına dair yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verilmesini istemiş, mahkemece tarafların boşanmalarına dair … Asliye Mahkemesi’nin 33 F9/11 S dosya numaralı 16.2.2011 tarihli kararının tanınmasına ve tenfızine karar verilmiştir.

Yabancı mahkeme kararının tanınmasına ve tenfızine dair davalarda, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur (5718 s. MÖHUK m. 53/1). Dilekçeye eklenmemişse, dava sırasında bu eksikliğin tamamlanmış olması gerekir. Tanıma ve tenfiz istemine dair dilekçe ekinde, yabancı mahkeme kararının aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği mevcut olmayıp, onaysız fotokopisi bulunmaktadır. İlamı veren yargı organının onayını taşımayan fotokopi belge esas alınarak hüküm tesis edilemez. Bu bakımdan davacıya, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğini ibraz etmesi için uygun süre verilmeli, eksiklik bu şekilde tamamlanmalı, bundan sonra işin esası incelenmelidir. Bu husus gözetilmeden, fotokopi esas alınarak hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Ayrıca eksiklik tamamlandığı takdirde, tanıma talebinin 5718 Sayılı Kanun’un 58/1. maddesinde gösterilen şartları taşıyıp taşımadığı incelenip, hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmeli, verilen süre içinde eksiklik tamamlanmaz ise, davanın usulden reddi yoluna gidilmelidir. Bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Call Now Button0533 483 9313