Boşanma Davasında Talep Edilmesi Halinde Hangi Tarihten İtibaren “Tedbir Nafakası’na” Hükmedilir?

nafaka

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/3102 K. 2016/10856 T. 2.6.2016

• BOŞANMA DAVASI

( Duruşmada Davacı Kadın İçin Talep Tarihinden İtibaren Tedbir Nafakasına Hükmedildiği – Davacının Tedbir Nafakasını Dava Dilekçesi İle Talep Ettiği/Dava Tarihinden İtibaren Tedbir Nafakasına Hükmedileceği )

TEDBİR NAFAKASI

( Duruşmada Davacı Kadın İçin Talep Tarihinden İtibaren Tedbir Nafakasına Hükmedildiği – Davacının Tedbir Nafakasını Dava Dilekçesi İle Talep Ettiği/Dava Tarihinden İtibaren Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )

4721/m. 166

ÖZET : Dava, boşanma davasıdır.

Duruşmada davacı kadın için talep tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Davacı, tedbir nafakasını dava dilekçesi ile talep etmiş olup, dava tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, tavzih kararı yönünden; davalı erkek tarafından ise, kusur belirlemesi, iştirak nafakasının miktarı ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle müşterek çocuk lehine hükmedilen nafakanın dava tarihinden boşanma hükmünün kesinleşmesi tarihine kadar tedbir, kesinleşme tarihinden itibaren iştirak nafakası olduğunun anlaşılmasına göre, davalı erkeğin temyiz itirazları yersizdir.

2-)Davacı kadının 9.12.2015 tarihli tavzih kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Mahkemece 27.5.2015 tarihli duruşmada “davacı kadın için talep tarihinden itibaren aylık 500 TL tedbir nafakasına” hükmedilmiştir. Davacı, talep tarihinin açıklığa kavuşturulması için tavzih talebinde bulunmuş, mahkemece talebi kabul edilerek “… talep tarihi olan 7.4.2015 tarihi itibari ile başlamak üzere…” olarak düzeltilmiştir. Davacı, tedbir nafakasını dava dilekçesi ile talep ettiği halde, dava tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, cevaba cevap dilekçe tarihi olan 7.4.2015 tarihinden itibaren verilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, tavzih kararının bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK m. 438/7).

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple 9.12.2015 tarihli tavzih kararının hüküm fıkrasının ikinci paragrafındaki “talep tarihi olan 7.4.2015” sözcüklerinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına, yerine “dava tarihi olan 4.1.2015” sözcüklerinin yazılmasına, tavzih kararının bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu 19.11.2015 tarihli asıl karara yönelik davalı erkeğin temyiz itirazlarının ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran davacıya iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.06.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Call Now Button0533 483 9313